Všeobecné
obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Týmito obchodnými podmienkami spresňujeme vzťah medzi nami, spoločnosťou Pepita Event-Z s.r.o. so sídlom K. Mikszátha 902/16, Šahy 936 01, IČO: 511 98 550, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel sro, vložka číslo: 44423/N, ako prevádzkovateľom internetového obchodu pepita.sk, a vami, naším zákazníkom, ktorý s nami uzatvára zmluvu o nájme hnuteľnej veci.


2. Uzavretie zmluvy o nájme hnuteľnej veci

Prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný on-line katalóg. Kliknutím na ikonku „objednať s povinnosťou platby“ záväzne objednáte tovar umiestnený v nákupnom košíku, čo predstavuje návrh na uzavretie zmluvy o nájme hnuteľnej veci. Potvrdenie o prijatí objednávky sa vydáva automaticky okamžite po odoslaní objednávky a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy.

Zmluva o nájme hnuteľnej veci je uzavretá dňom, kedy začneme službu poskytovať formou prípravy tovaru na odoslanie, obyčajne 7 dní pred Vami zvoleným dátumom doručenia. Odoslaním objednávky výslovne súhlasíte so začatím poskytovania služby 7 dní pred Vami zvoleným dátumom doručenia a teda pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, týmto vyhlasuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

3. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 21 dní pred uskutočnením vášho eventu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 21 dní odo dňa, ktorú ste uviedli ako dátum vášho eventu.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás (Pepita Event-Z s.r.o., e-mail: pepita@pepita.sk) musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaním e-mailu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak nám bude oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zaslané najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ak odstúpite od zmluvy v rámci lehoty 21 dní pred zadaným dátumom vášho eventu , vrátime Vám vami uhradené platby - zálohovú platbu.

Ak odstúpite od zmluvy po uplynutí lehoty 21 dní pred zadaným dátumom vášho eventu , zálohovú platbu Vám nevrátime. 

Platobné podmienky

Platby je možné realizovať prostredníctvom bankového prevodu alebo v hotovosti. Pri objednávke prenajatých dekorácií sa platí záloha 50%, na ktoré bude vystavená faktúra. Po úhrade faktúry bude vaša objednávka záväzná. Druhá polovica prenájmu sa platí pri odovzdaní prenajatých produktov pred dátumom vášho eventu.

Pri určitých prenájmoch môžeme vyžadovať kauciu. O tom Vás vopred informujeme.

Platba bankovým prevodom

Platbu uskutočníte prevodom na náš bankový účet. Pre identifikáciu platby prosím použite variabilný symbol z faktúry.

Ceny sú uvádzané v eurách a sú vrátane zákonom stanovenej výšky DPH.Produkty

Filtre

Neboli nájdené žiadne produkty